Kalıplaşmış İfadeler

  • informed decision
  • bilgiye dayalı karar
  • be, keep INFORMED / INFORMED consent, choices / closely, well, fully, properly, adequately, reasonably, badly, ill, poorly, reliably INFORMED / crucial, important, big, key, major, difficult, hard, though,painful, prompt, hasty, official, personal, unilateral, irreversible, irrevocable, rational, wise, unwise, poor, joint DECISION
  • Being information literate ultimately improves our quality of life as we make informed decisions when buying a house, choosing a school, hiring staff, making an investment, voting for our representatives, and so much more.
  • Bilgi okuryazarı olmak, ev satın alırken, okul seçerken, personel istihdam ederken, bir yatırım yaparken, temsilcilerimizi seçerken ve daha pek çok konuda bilgiye dayalı kararlar aldığımız için, yaşam kalitemizi oldukça artırır.
  • predict accurately
  • tam-doğru,eksiksiz olarak tahmin etmek
  • reliably, successfully, confidently, precisely, correctly, reliably PREDICT / be unable to, be able to, be difficult to, be hard to, be impossible to, be possible to, be easy to, try to, fail to PREDICT / PREDICT change, severity, performance /ACCURATELY assess, manage, describe, reflect, prepare
  • Many scientists have stressed that at present no test is available which will predict accurately anyone at risk of a heart attack.
  • Pek çok bilim insanı, kalp krizi riski taşıyan birini doğru olarak tahmin edecek herhangi bir-hiçbir testin, şu an mevcut olmadığının altını çizmektedir -mevcut olmadığını vurgulamaktadır.
  • propose theory
  • teori önermek-ortaya atmak-ileri sürmek
  • PROPOSE plan, solution, offer, marriage, change, arrangement, program / coherent, unified, grounded, current, general, alternate, radical, conflicting, conspiracy, chaos THEORY / put forward, holld, advance, formulate, develop, produce, establish, prove, confirm, test, disprove, refute THEORY
  • In 1983 American psychologist Howard Gardner proposed a theory that sought to broaden the traditional definition of intelligence.
  • 1983'te Amerikalı psikolog Howard Gardner, zekanın geleneksel tanımını genişletmeye çalışan bir teori önerdi.
  • inflict damage
  • zarar-hasar vermek-yaratmak
  • INFLICT harm, pain, loss, defeat, casualty, fine, injury, harassment, hardship, punishment, disaster / serious, severe, untold, substantial, minor, widespread, irreperable, lasting, permanent DAMAGE / correct, compensate for, bring, cause, suffer, do, repair, prevent, escape, estimate, evaluate, pay DAMAGE / DAMAGE assessment, analysis
  • Chlorine is a powerful irritant that can inflict damage to the eyes, nose, throat and lungs.
  • Klor, gözlere, burun, boğaz ve akciğerlere zarar verebilecek güçlü bir tahriş edici maddedir.
  • fall into disrepute
  • popülerliğini kaybetmek-yitirmek, itibar kaybına uğramak, saygınlığını kaybetmek, adı kötüye çıkmak
  • FALL INTO category, section, genre, group, part, phase, argument, neglect, doubt, danger, debt, coma, decline, crisis, discredit, confusion, depression, decay, decrease, disfavor, error, instability, oblivion, repetition, ruin, silence, sleep, trap / come into, bring into DISREPUTE / serious, widespread, complete, deep, great DISREPUTE
  • Nationalism is one of modern Europe's strongest traditions, but it fell into disrepute after World War II.
  • Milliyetçilik modern Avrupa'nın en güçlü geleneklerinden biridir, ancak II. Dünya Savaşı'ndan sonra itibar kaybına uğradı - popülerliğini yitirdi.
  • violate rule
  • kural ihlal etmek-çiğnemek
  • VIOLATE law, regulation, procedure, right, freedom / fundamental, golden, strict, rigid, stringent, official, unwritten RULE / establish, formulate, make, impose, abide by, stick to, obey, adhere to, follow, apply, enforce RULE
  • In recent days, Twitter has become more active in suspending accounts that violate its rules.
  • Son günlerde, Twitter, kurallarını ihlal eden hesapların, askıya alınması konusunda, daha aktif hale geldi.
  • hamper effort
  • çabaya engel-köstek olmak
  • constant, sustained, mental EFFORT / demand, need, require, take, make, intensify, encourage EFFORT / HAMPER visibility, intention, investigation, effectiveness, career, development, innovation, operation
  • Alcoholic beverages contain high levels of calories and carbohydrates which can hamper efforts to promote good nutrition and reduce obesity in Europe.
  • Alkollü içecekler, Avrupa'da iyi-sağlıklı beslenmeyi arttırma-destekleme ve aşırı şişmanlığı azaltma çabalarını engelleyebilecek yüksek düzeyde kalori ve karbonhidrat içerir.
  • eradicate poverty
  • yoksulluğu(n)-fakirliği(n) ortadan kaldırmak-kökünü kazımak
  • ERADICATE corruption, illness, disease, behavior, belief, error, exploit, explotation / absolute, widespread, increased, extreme, grinding POVERTY / alleviate, reduce, combat, fight , cause POVERTY
  • The only way to eradicate poverty and unemployment is to exploit the productive capacity of our industry and agriculture to the full.
  • Yoksulluk ve işsizliğin ortadan kaldırılmasının tek yolu, sanayi ve tarım sektörlerimizin üretici kapasitesini, sonuna kadar kullanmaktır.
  • promising result
  • parlak-umut verici-vadeden sonuç
  • PROMISING candidate, student, program, approach, application, improvement / look, seem, sound PROMISING / disastrous, unfortunate, inevitable, impressive, lasting, concrete, tangible, encouraging, dissappointing RESULT / produce, have, achieve, get, obtain, receive, obtain RESULT
  • Researchers have found promising results for treating depression with a video game interface that targets underlying cognitive issues associated with depression rather than just managing the symptoms.
  • Araştırmacılar, sadece semptomları yönetmek yerine, depresyon ile ilişkili altta yatan bilişsel sorunları hedef alan bir video oyun arayüzü ile depresyon tedavisinde umut verici- parlak sonuçlar elde etti.
  • unveil secret
  • sırrı ortaya çıkarmak-ifşa etmek
  • unearth, uncover, unlock, release, have, guard, keep, find out SECRET / top, great, well-kept, hidden, intimate, trade, commercial, family, dark, entirelly, absolutely SECRET
  • Modern scientific research has at least partially unveiled the secrets of biological processes behind certain behavioural patterns.
  • Modern bilimsel araştırma, belirli davranış kalıplarının ardındaki biyolojik süreçlerin sırlarını, en azından kısmen ortaya çıkardı.
  • play role
  • rol oynamak
  • crucial, dominant, leading, pivotal, prominent, minor, constructive, direct ROLE / have, occupy, perform, serve, adopt, take (on) ROLE
  • The media plays a key role in shaping public opinions and perceptions.
  • Medya, kamuoyu görüş ve algılamalarını şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır.
  • undertake responsibility
  • sorumluluk üstlenmek, sorumluluğu üzerine almak
  • UNDERTAKE research, mission, project, task, training ; accept, deny, claim, diminish, assert, bear, assume, share, place RESPONSIBILITY ; moral, legal, social, joint, personal, admitted, accepted, claimed, collective, primary, heavy, fundamental, core, ultimate, increased, additional RESPONSIBILITY
  • In order to create a perfect career path and find a lifelong satisfying career in the competitive busineess world, you should undertake the responsibility for your own personal and career development.
  • Rekabetçi iş dünyasında, mükemmel bir kariyer yolu oluşturmak ve hayat boyu tatmin olacağın bir kariyer elde etmek için, kendi kişisel ve mesleki gelişiminizden sorumlu olmalısınız.
  • launch initiative
  • girişim başlatmak
  • LAUNCH program, campaign, product, business, investigation, rocket, satellite, shuttle ; fresh, pioneering, major, private, joint, economic, peace, research INITIATIVE ; undertake, plan, develop, introduce, announce, reject, lead, approve, start, sponsor, support INITIATIVE
  • The government in collaboration with the technology industry has launched a new initiative aimed at attracting up to 3,000 technology professional into the country each year.
  • Hükümet, teknoloji endüstrisiyle işbirliği içinde, her yıl 3.000'e kadar teknoloji profesyonelini, ülkeye çekmeyi hedefleyen yeni bir girişim başlattı.
  • beyond recognition
  • tanınmaz halde, tanınamaz hale gelmiş, tanınmayacak kadar
  • BEYOND doubt, question, grasp, description, repair, reality, imagination, belief, expectation ; instant, early, clear, proper, insufficient, widespread, worldwide RECOGNITION ; avoid, allow, achieve, deserve, gain, receive, win RECOGNITION
  • The political, social and economic forces that shape our world have altered beyond recognition.
  • Dünyamızı şekillendiren siyasal, sosyal ve ekonomik güçler tanınmayacak kadar değişti.
  • remain intact
  • değişmeden-bozulmadan-dokunulmadan kalmak
  • REMAIN mystery, puzzle, secret, unknown, unclear, unchanged, unregulated, valid, strong, weak, available ; appear, stay, survive, leave, preserve, keep INTACT ; remarkably, substantially, perfectly, miraculously, reasonably INTACT
  • While connecting with like-minded individuals and companies is an important aspect of our goal, our core values and missions remain intact.
  • Benzer düşünen bireylerle ve şirketlerle bağlantı kurmak, amacımızın önemli bir boyutu olmakla birlikte, temel değerlerimiz ve misyonlarımız değişmeden kalır.
  • take precaution
  • önlem almak
  • sensible, wise, adequate, appropriate, additional, applicable, proper, reasonable, necessary, elaborate, basic, simple, safety, security PRECAUTION ; follow, observe PRECAUTION
  • To avoid head injury, all skiers and snowboarders should take proper precautions by wearing a helmet.
  • Kafa yaralanmalarını önlemek için, tüm kayakçılar ve kar kaykaycıları (snowboardcular), bir kask giyerek uygun önlemleri almalıdır.
  • assess risk
  • risk değerlendirmek
  • ASSESS progress, function, capability, quality, need, treatment, peformance ; considerable, major, serious, significant, substantial, inherent, increased, redeced, potential, long-term, calculated, health, financial RISK ; face, run, take, pose, entail, incur, involve, inccrease, reduce, minimize, avoid, measure RISK
  • Before starting on a project, local or international, it is essential to assess risks and opportunities.
  • Yerel veya uluslararası bir projeye başlamadan önce, riskleri ve fırsatları değerlendirmek önemlidir.
  • draw distinction
  • fark-ayrım yapmak-belirlemek
  • critical, crucial, underlying, marked, obvious, rigid, sharp, strong, fine, subtle, absolute, valid, broad DISTINCTION ; make, recognize, see DISTINCTION
  • Political scientists draw a sharp distinction between the concepts of state and nation.
  • Siyasetbilimciler, devlet ve ulus kavramları arasında keskin bir ayrım yaparlar.
  • enforce decision
  • kararı uygulamak-tatbik etmek
  • fully, properly, reigorously, strictly, legally ENFORCE ; ENFORCE law, rule, discipline, limit, order ; crucial, key, major, final, momentous, tough, painful, prompt, irreversible, irrovocable, rational, unwise, joint, unanimous, majority, split, unilateral, official, DECISION ; arrive at, come to, reach, take DECISION
  • The League of Nations, established in Geneva in 1920, included representatives from states throughout the world, but was severely weakened by the US decision not to become a member, and had no power to enforce its decisions.
  • Cenevre'de 1920’de kurulan Milletler Cemiyeti, dünya genelindeki devletlerin temsilcilerini içeriyordu, ancak ABD'nin üye olmama kararıyla ciddi bir şekilde zayıfladı ve kararlarını uygulamak için hiçbir gücü bir gücü yoktu.
  • spark investigation
  • soruşturma yol açmak-neden olmak
  • SPARK controversy, interest, change, protest, problem, lawsuit, allegation, feeling, debate ; careful, close, detailed, extensive, full, police, scientific, preliminary, separate, further, major, future, impartial INVESTIGATION ; carry out, conduct, pursue, launch INVESTIGATION
  • In the aftermath of the crisis, a number of conspiracy theories have been advanced, some of which have sparked investigations and legal proceedings.
  • Krizin ardından, bazıları soruşturma ve adli kovuşturmalara yol açan, bir dizi komplo teorisi öne sürüldü.
  • false premise
  • hatalı-yanlış öncül-sayıltı-varsayım
  • look, sound, prove FALSE ; absolutely, completely, entirely, totally, utterly, partly, obviously, clearly FALSE ; simple, whole, temporary, flexible, underlying PREMISE
  • The premise that Iraq had biological and chemical weapons and links to Al Qaeda proved untrue.
  • Irak'ın, biyolojik ve kimyasal silahlara sahip ve El-Kaide ile bağlantısı olduğu varsayımı, asılsız-uydurma-çürük çıktı.
  • valid evidence
  • geçerli-sağlam kanıt
  • VALID data, argument, excuse, contract, deduction ; become, seem, remain, stay, accept, consider, deem VALID ; extremely, absolutely, completely, perfectly, reasonably, logically, strictly VALID
  • The investigation concluded that there was no valid evidence pointing to financial irregularities.
  • Soruşturmada, finansal usulsüzlüğe işaret eden geçerli bir delil bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
  • political upheavel
  • politik karışıklık-karmaşa-çalkantı
  • POLITICAL turmoil, unress, stability, unstability, damage, party, advantage, power, victory, system, awareness, rival, career, gathering, movement, border ; massive, enormous, major, violent, domestic, economic, emotional UPHEAVEL ; cause, provoke, go through, undergo UPHEAVEL
  • Despite the political upheavals in the Arab world, the Middle East is gaining ground to become one of the world’s popular tourist destinations.
  • Arap dünyasındaki politik karışıklıklara rağmen Ortadoğu, dünyanın popüler turistik yerlerinden biri olma yolunda rağbet kazanmaktadır.
  • spur development
  • gelişimi teşvik etmek
  • SPUR demand, success, innovation, investment, controversy ; gradual, rapid, sustainable, major, radical, remarkeble, significant, striking, recent, unexpected DEVELOPMENT ; aid, allow, assist, encourage, enhance, facilitate, foster, promote, stimulate DEVELOPMENT
  • Those opposing UN and government efforts to combat climate change and spur development and adoption of clean, renewable energy systems routinely cite high capital costs as a primary reason for their opposition.
  • BM ve hükümetlerin, iklim değişikliği ile mücadele etme ve temiz, yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik etmeye yönelik çabalarına karşı çıkan şirketler, muhalefetlerinin birincil nedeni olarak, genellikle, yüksek sermaye maliyetlerini örnek gösterirler.
  • deceptive claim
  • yanıltıcı-aldatıcı iddia
  • DECIPTIVE slogan, headline, content, wording ; highly, dangerously, slightly DECEPTIVE ; unfounded, false, misleading, unsubstantiated, conflicting, absurd CLAIM ; make, accept, challange, deny, dismiss, dispute, reject, back up, substantiate, support CLAIM
  • Hundreds of Web sites have been making false or deceptive claims for products and services ranging from medical treatments to exercise equipment and weight-loss aids.
  • Yüzlerce web sitesi, tıbbi tedaviden spor ekipmanları ve kilo verme yardımcılarına kadar değişen ürün ve hizmetler için yanlış veya aldatıcı iddialar ortaya atmaktadır.
  • longstanding tradition
  • öteden beri süren-kökleşmiş gelenek
  • LONGSTANDING problem, relation, dispute, controvrsy, partnetship, regulation, interest, battle, record ; age-old, ancient, deep-rooted, enduring, well-established, dominant TRADITION ; maintain, keep, preserve TRADITION
  • A longstanding tradition in early childhood education dictates that teachers should not interfere in children’s play.
  • Erken çocukluk eğitiminde uzun zamandır devam eden bir gelenek, öğretmenlerin çocuk oyunlarına müdahale etmemesi gerektiğini belirtir.
  • regulate policy
  • politika düzenlemek
  • carefully, closely, properly, strictly, tightly REGULATE ; clear, coherent, strict, controversial, official, domestic, open-door POLICY ; offer, discontinue, develop, formulate, frame, shape, establish, implement, introduce, adopt, follow POLICY
  • The European System of Cenral Banks, which regulates a single monetary policy for the euro zone, consists of the European Central Bank in Franfurt together with 15 national cental banks.
  • Avro bölgesi için tek bir para politikasını düzenleyen Merkez Bankalar Sistemi, Franfurt'taki Avrupa Merkez Bankası' ile birlikte, 15 ulusal merkez bankasından oluşmaktadır.
  • baseless accusation
  • asılsız-temelsiz-mesnetsiz-yersiz suçlama
  • BASELESS allegation, speculation, assertion, information, promise ; serious, false, groundless, unfounded, unjust, wild, repated ACCUSATION ; face, reject, deny, refute, prove, support ACCUSATION
  • To shed the truthful light on the inaccurate, misleading or incomplete claim by activists, we want to address the latest baseless accusation regarding the minor superficial bleeding on the leg of one of our sea turtles.
  • Aktivistler tarafından yapılan yanlış, yanıltıcı veya yetersiz iddiayı gerçekçi olarak açıklığa kavuşturmak için, deniz kaplumbağalarımızdan birinin bacağındaki küçük yüzeysel kanamayla ilgili, en yeni asılsız suçlamayı ele almak istiyoruz.
  • vivid depiction
  • canlı tasvir
  • extraordinarily, extremely, wonderfully VIVID ; real, accurate DEPICTION
  • The Bridge on the Drina is a vivid depiction of the suffering history has imposed upon the people of Bosnia from the late 16th century to the beginning of WWI.
  • Drina'daki köprü, Bosna halkına, 16. yüzyılın sonlarından I. Dünya Savaşı'nın başına kadar, tarihin dayattığı zulmün-eziyetin canlı bir tasviridir.
  • seem plausible
  • akla yatkın, inandırıcı-makul görünmek
  • sound, find, judge PLAUSIBLE ; reasonably, superficially, intuitively, hardly, barely, extremely, highly,perfectly PLAUSIBLE ; PLAUSIBLE speculation, explanation, solution, choice, decision
  • While the theory seems plausible on the surface, it fails to take into account several key factors.
  • Teori ilk bakışta akla yatkın görünmesine rağmen, birkaç önemli faktörü gözardı etmektedir.
  • sedentary lifestyle
  • hareketsiz-yerleşik yaşam tarzı
  • green, healthy, unhealthy, active, busy, hectic, stressful, extravagent, nomadic, destructive, quality LIFESTYLE ; change, enjoy, have, lead, adopt LIFESTYLE
  • Physical inactivity, or leading a sedentary lifestyle, can lead to many health problems and lower your quality of life.
  • Fiziksel hareketsizlik veya hareketsiz yaşam tarzı birçok sağlık problemine yol açabilir ve yaşam kalitenizi düşürebilir.
  • draw up agenda
  • gündemi hazırlamak
  • drop off, constitute, follow, establish, create, agreee on, set, put on, remain on AGENDA ; political, dual, global, research, relaxed, agreed, clear, hidden, secret AGENDA
  • In order to help the committee draw up an agenda, and to keep the group informed of what everyone is doing, we are asking each member to send us a brief description of their current interest and investigative activities.
  • Komitenin bir gündem hazırlaması ve grubun herkesin yaptıklarından haberdar olması için, her bir üyenin mevcut ilgi ve araştırmacı etkinliklerinin kısa bir açıklamasını yapmasını talep ediyoruz.
  • address issue
  • bir konuyu-meseleyi ele almak
  • ADDRESS need, problem, question, concern ; directly, explicitly, specifically, fully, adequately, successfully ADDRESS ; burning, central, critical, crucial, key, fundamental, controversial, thorny, unresolved, global, local ISSUE ; raise, debate, discuss, consider, deal with, examine, explore, clarify, highlight ISSUE
  • As the world’s only truly universal global organization, the United Nations has become the foremost forum to address issues that transcend national boundaries and cannot be resolved by any one country acting alone. !
  • Dünyada, gerçekten tek evrensel küresel organizasyon olan Birleşmiş Milletler, ulusal sınırları aşan ve herhangi bir ülkenin tek başına hareket etmesiyle çözümlenemeyecek konuları ele almak için, en önemli forum-arena haline gelmiştir. !
  • tailor need
  • İhtiyaca uygun hale getirmek,-uydurmak- uyarlamak, ihtiyacı karşılamak
  • sudden, urgent, pressing, burning, compelling, basic, common, essential, fundamental, changing, unmet NEED ; feel have, demonstrate, avoid, emphasize, ignore NEED
  • The ability to customize medicine to tailor the needs of each individual patient would be a huge breakthrough in the pharmaceutical world.
  • Her bir hastanın ihtiyacını karşılamak için ilaçları özelleştirme kabiliyeti, ilaç dünyasında çok büyük bir yenilik-atılım-devrim-gelişme olacaktır.
  • viable option
  • uygun-uygulanabilir seçenek
  • VIABLE choice, solution, alternative, theory ; economically, commercially, financially VIABLE ; have, give, leave, supply OPTION ; available, possible, easy, real, realistic, attractive, risky, treatment OPTION
  • Face transplants are a viable option for severe deformity and injury after three operations performed worldwide have proved successful.
  • Dünya çapında yapılan üç ameliyatın başarısı ispatlanması üzerine, yüz nakli, ciddi deformite ve yaralanma durumunda için uygun-uygulanabilir bir seçenektir.
  • attract attention
  • dikkat çekmek
  • draw, excite, receive, grap, capture, excite, turn, focus, devote, call, divert, deflect ATTENTION ; full, careful, considerable, critical, undivided, close, urgent, unwelcome ATTENTION
  • Demographics is a vital field of study for understanding social and economic change and it has attracted attention in recent years as concerns have grown over the aging populations of developed nations.
  • Demografi, sosyal ve ekonomik değişimi anlamak için, hayati bir çalışma alanını oluşturuyor ve son yıllarda, gelişmiş ülkelerin yaşlanan nüfusu konusundaki endişeler arttığı için, dikkatleri üzerine çekmektedir.
  • adopt attitude
  • tutum sergilemek-benimsemek, tavır almak
  • ADOPT strategy, measure, policy, practice, baby, standard, approach, rule, lifestyle ; friendly, positive, hostile, aggressive, patronizing, flexible, conservative, prevailing, public ATTITUDE
  • The millennial generation has adopted the attitude that they can and will drive change, and they are typically enthusiastic in volunteering to share their ideas and serve as catalysts for change as organizations strive to evolve & improve their corporate culture.
  • Milenyum kuşağı, değişimi yönlendirebilecekleri ve yönlendirecekleri tutumunu benimsemişler ve örgütler, kurum kültürünü dönüştürmeye ve geliştirmeye çabalarken, bu kuşaktakiler, fikirlerini paylaşmaya ve değişime yönelik katalizör görevini üstlenmeye, gönüllü olmada genellikle heveslidirler.
  • stimulate discussion
  • tartışmaya neden olmak, tartışma yaratmak, tartışmayı tetiklemek
  • STIMULATE growth, thinking, argument, demand, creativity, economy, business ; detailed, in-depth, lenghty, brief, inconclusive, public, serious, vigorous, heated, intense, lively, open DISCUSSION ; generate, initiate, provoke, start, open up, end, defer DISCUSSION
  • The rapid growth of English as an international language has stimulated a number of interesting discussions about the status of English today.
  • İngilizce'nin uluslararası bir dil olarak hızlı bir şekilde büyümesi, bugün İngilizce'nin statüsü hakkında bir takım ilginç tartışmalara neden olmuştur.
  • blind spot
  • kör nokta, açık
  • BLIND obedience, faith, judging, sample, test, review ; reach, mark SPOT ; sensitive, weak, vulnerable, remote, vacation SPOT
  • As much as marketers try to keep an eye on mobile app fraud, there always seems to be a blind spot where fraudulent activity slips through.
  • Pazarlamacılar mobil uygulama dolandırıcılığına ne kadar dikkat etmeye çabalarsalar da, dolandırıcılık faaliyetlerinin sıyrıldığı, bir kör nokta- açık her zaman varmış gibi görünüyor.
  • deeply rooted
  • köklü, kökleşmiş, derin köklü
  • DEEPLY ROOTED belief, idea, culture, behavior, passion, heritage, dream, nationalizm
  • Hypnosis literally reprograms your subconscious mind - the part that houses your deeply-rooted beliefs and emotions that seem totally out of your control.
  • Hipnoz, tamamen kontrolünüz dışında olan köklü inançlarınızı ve duygularınızı barındıran kısım olan bilinçaltı zihninizi, tam anlamıyla, yeniden programlar.
  • casual link
  • nedensel ilişki, sebep-sonuç ilişkisi
  • ADVANCE cause, interest, claim ; direct, obvious, strong, clear, definite, inverse, close, intimate, missing, tangible, long-standing LINK ; build, create, develop, establish, foster, strenghten, break LINK
  • Anti-abortion activists have continued to advance a discredited causal link between abortion and breast cancer.
  • Kürtaj karşıtı aktivistler, kürtaj ile göğüs kanseri arasında şüpheli-güvenilmez- ispatlanmamış nedensel bir bağlantı olduğunu desteklemeyi sürdürdüler.
  • boost confidence
  • güven-i arttırmak
  • BOOST demand, production, sale, fund, revenue, support, industry, energy, capability, morale, business, economy ; maintain, enhance, improve, increase, bolster, give, build, have, weaken CONFIDENCE
  • Martial arts provide personal growth, boost self-confidence , develop discipline, teach self-defence and also strengthens the mind and body.
  • Dövüş sanatları, bireysel gelişim sağlar, özgüveni arttırır, disiplini geliştirir, kendini savunmayı öğretir ve aynı zamanda zihni ve bedeni kuvvetlendirir.
  • make effort
  • çaba sarfetmek-harcamak-göstermek
  • MAKE adjustment, arrangement, available, contribution, explicit, visible, comment, distinction, prediction, living, impact, impression ; concerted, research, considerable EFFORT
  • The university has made an effort to combine the research on fundamental scientific issues with the training of personnel with high level specialized knowledge and professional skill as demanded by the country's modernization.
  • Üniversite, temel bilimsel konulardaki araştırmaların bulguları ile ülkenin modernizasyonu için gerekli yüksek düzeyde uzmanlaşmış bilgi ve mesleki becerilerle donatılmış personel eğitimini bütünleştirmek için çaba sarfetmektedir.
  • pose threat
  • tehdit oluşturmak
  • POSE problem, question, challange, conflict, obstacle, concern, hazard ; perceived, external, deadly, grave, serious, major, permanent, potential, apparent, potential THREAT
  • Motor oil, pesticides and other pollutants pose an ongoing threat to salmon, orcas and other marine life, as well as commercial fishing and swimming.
  • Motor yağı, zirai ilaçlar ve diğer kirleticiler, somon, orkalar ve diğer deniz canlıları ile ticari balıkçılık ve yüzme için sürekli tehdit oluşturuyor.
  • carry out study
  • çalışma-araştırma yapmak
  • CARRY OUT research, survey, experiment, investigation, policy, scrutiny, work, task, reform, campaign, protest, visit
  • Numerous in-depth studies have been carried out over the last couple of decades to learn the subconscious effects of retail music on buying behaviour.
  • Alışveriş esasında çalınan müziğin, satın alma davranışı üzerindeki bilinçaltı etkilerini öğrenmek için, son birkaç on yılda çok sayıda kapsamlı araştırma yapılmıştır.
  • excruciating pain
  • katlanılmaz, dayanılmaz ağrı-acı
  • EXCRUCIATING work, poverty,torture ; extreme,burning,unberable, chronic,sudden,intermitent, growing PAIN;experience, feel, go through, suffer, cause, give, alleviate,pacify, kill, relieve, bear, endure PAIN
  • Cluster headaches seemingly come out of nowhere and cause excruciating pain and agitation.
  • Küme tipi baş ağrısının görünüşe göre belirgin bir nedeni yoktur ve katlanılmaz bir ağrı ve sıkıntıya neden olur.
  • readily accessible
  • kolayca erişilebilir
  • READILY understood, affordable, defined, apparent ; easily ACCESSIBLE
  • TV is an inexpensive and readily accessible tool that can be used as a powerful and positive force to improve educational outcomes.
  • Televizyon, eğitsel çıktıları iyileştirmek için etkili ve olumlu bir güç olarak kullanılabilecek, ucuz ve kolay erişilebilir bir araçtır.
  • compelling evidence
  • ikna edici delil, somut-güçlü delil
  • convincing, supporting, considerable, clear, strong, substantial, sufficient, ample, anectodal, emprical, experimental EVIDENCE ; give, find, present, provide EVIDENCE ; COMPELLING reason
  • There is compelling evidence that male circumcision reduces the risk of heterosexually acquired HIV infection in men by approximately 60%.
  • Erkek sünnetinin, erkeklerde, heteroseksüel olarak edinilmiş HIV enfeksiyonu riskini yaklaşık% 60 oranında azalttığını gösteren güçlü-ikna edici kanıtlar bulunmaktadır.
  • well documented
  • detaylı olarak hazırlanmış, yazılı olarak destekleşmiş, kanıtlanmış
  • WELL designed, educated, established, informed, received
  • It is well documented that obesity is associated with an increased risk of cardiovascular disease and higher overall mortality.
  • Obezitenin, yüksek kardiyovasküler hastalık riski ve daha yüksek genel ölüm oranı ile ilişkili olduğu kanıtlanmıştır.
  • salient feature
  • göze çarpan-belirgin-dikkat çekici özellik
  • common, essential, important, key, main, major, significant, distinctive, distinguishing, dominant, notable, noticeable, prominent, outstanding, remarkable, striking , unusual, unique, FEATURE
  • Although human rights have become a salient feature in international discourse in recent years, speaking about food, housing, health and similar matters in rights language still often encounters resistance or causes confusion.
  • İnsan hakları, son yıllarda uluslararası söylemlerin göze çarpan-belirgin bir özelliği olmasına rağmen, yemek, barınma, sağlık ve haklardaki diğer benzer meselelerde konuşurken, kullanılan dil, hala, sık sık tepki ile karşılanır ve karışıklığa neden olur.
  • vital role
  • hayati bir rol, önemli rol
  • central, crucial, decisive, dominant, essential, fundamental, important, key, leading, major, pivotal, primary, prominent, significant, minor, secondary, subordinate, active, strategic ROLE ;
  • If you want to live an organized and happy life then you must always keep in mind that time management plays a vital role in your life.
  • Organize ve mutlu bir yaşam sürdürmek istiyorsanız, o halde, yaşamınızda, zaman yönetiminin hayati bir rol oynadığını, daima aklınızda tutmalısınız.
  • widely accepted
  • geniş olarak kabul gören-kabul edilen-benimsenen
  • commonly, generally, universally ACCEPTED ; readily, fully ACCEPT
  • The smartest leaders don't always apply the most widely accepted leadership approach in every situation.
  • En akıllı liderler, her durumda, en geniş kabul gören liderlik yaklaşımına her zaman başvurmazlar.
  • reach consensus
  • uzlaşmak, fikir birliğine varmak
  • growing, unspoken, national, politic, social, common, general CONSENSUS ; achieve, break CONSENSUS
  • Educators have not reached consensus about the most effective way to meet the education needs of LEP students.
  • Eğitimciler, İngilizce'si yeterli olmayan öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak için en etkili yolun ne olduğu konusunda bir uzlaşmaya henüz varmadılar.
  • closer inspection
  • yakından inceleme - denetleme- kontrol
  • CLOSER examination, look
  • Closer inspection suggests that the report’s conclusions rely on faulty methods of analysis, untenable assumptions, selective use and presentation of data, and a complete lack of peer review.
  • Daha yakından yapılan inceleme, raporun sonuçlarının hatalı analiz yöntemlerine, çürük varsayımlara, verilerin seçici kullanımı ve sunumuna ve akran değerlendirmesi eksikliğine dayandığını ortaya koymaktadır.
  • adverse effect
  • ters-olumsuz etki, aksi tesir
  • ADVERSE reaction
  • An economy with rising inflation would have an adverse effect on your pricing and the purchasing power of your customers.
  • Enflasyonun yükseldiği bir ekonomi, sizin fiyatlandırmanız ve müşterilerinizin satın alma gücü üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır.
  • privacy right
  • mahremiyet hakkı, gizlilik hakkı, özel hayatın gizliliği
  • There is broad agreement on the need to protect the privacy rights of individuals.
  • Bireylerin özel hayatının gizliliğini koruma ihtiyacı konusunda, geniş bir uzlaşı vardır.
  • deliberate attempt
  • kasıtlı teşebbüs-girişim
  • DELIBERATE murder, intent, choice, process ; coup, murder, innocent, limited ATTEMPT
  • Experts are divided as to whether the injuries and deaths by the orcas were accidental or deliberate attempts to cause harm.
  • Uzmanlar, katil balinaların neden olduğu yaralanmaların ve ölümlerin, tesadüfü mi yoksa zarar vermek amacıyla kasıtlı girişimler mi olduğu konusunda bölünmektedir.
  • domestic violence
  • aile içi şiddet
  • DOMESTIC market, sphere
  • Some organizations assist victims of domestic violence by providing mobile phones for use in emergencies.
  • Bazı kuruluşlar, aile içi şiddet mamurlarına-kurbanlarına, acil durumlarda kullanmak üzere, cep telefonu sağlayarak yardımcı olurlar.
  • government intervention
  • hükümet müdahalesi
  • GOVERNMENT control, department, expenditure, policy ; EFFECTIVE intervention
  • Foreign investors complain about government intervention and restraints.
  • Yabancı yatırımcılar, hükumet müdahalesi ve kısıtlamalarından şikayet ederler.
  • overwhelming majority
  • ezici çoğunluk
  • vast, great, large MAJORITY
  • The proposal was rejected by an overwhelming majority of the delegates.
  • Öneri, temsilcilerin ezici bir çoğunluğu tarafından reddedildi.
  • resolve conflict
  • uzlaşmazlık-sorun-problem çözmek-gidermek
  • RESOLVE dispute ; social, armed, internal, political, potential CONFLICT
  • Marriage counseling assists couples understand and resolve conflicts and improve their associations.
  • Evlilik danışmanlığı, çiftlere, uzlaşmazlıkları-problemleri anlamaları ve çözmelerinde ve ilişkilerini geliştirmelerinde yardımcı olur.
  • undergo transformation
  • dönüşüm geçirmek
  • UNDERGO maintenance, review, experimentation, development, evaluation, test, revolution, surgery, change ; radical, social, remarkable, rapid, sudden,cultural, economic, structural TRANSFORMATION
  • At the global level, the finance trade market has undergone remarkable transformation due to changes in regulations, corporate behavior, and increased competition.
  • Küresel seviyede, finans ticaret pazarı, düzenlemeler, kurumsal davranışlar ve artan rekabetteki değişiklikler sebebiyle kayda değer dönüşüm geçirmektedir.
  • legally binding
  • yasal olarak bağlayıcı
  • LEGAL action, basis, framework, issue, obligation, position, proceedings, protection, requirement, right, rule, status, system
  • It is against the law to smoke in a designated smoke free area and therefore there are penalties involved in breaking these legally binding rules.
  • Dumansız hava sahası olarak belirlenmiş bir alanda sigara içmek yasalara aykırıdır ve dolayısıyla yasal olarak bağlayıcı olan bu kuralları çiğnemenin cezası vardır.
  • ultimate goal
  • nihai hedef
  • achieve, set a GOAL ; common, economic GOAL
  • The ultimate goal of therapy is to help you find peace and contentment and continue on your journey of life.
  • Terapinin nihai amacı, sizin huzur ve rahatlığa ulaşmanıza ve hayat yolculuğunuzu sürdürmenize yardım etmektir.
  • mutual trust
  • karşılıklı güven
  • MUTUAL recognition, support, understanding, tolerance
  • It is essential to bring about a climate of mutual trust, respect and harmony in the work place.
  • İş yerinde, karşılıklı güven, saygı ve uyum iklimi oluşturmak esastır.
  • political unrest
  • siyasi-politik huzursuzluk, kargaşa, çalkantı
  • POLITICAL turmoil, activity, agenda, arena, authority, circumstances, climate, conflict, concensus, culture, debate, dimension, environment, ideology, instability, movement, reform, challange
  • With life already difficult in ordinary circumstances, life under political unrest in Haiti is nearly unbearable for the poor.
  • Olağan durumlarda zaten zor olan Haiti'deki yaşam, siyasi kargaşa durumunda fakir için neredeyse çekilmezdir.
  • peace treaty
  • barış antlaşması
  • international, commercial, economic, military, unequal TREATY ; sign, negotiate, make, accept, approve , oppose, adhere to TREATY
  • Despite cease-fires, a formal peace treaty has never been signed between the warring sides.
  • Ateşkeslere rağmen, savaşan taraflar arasında resmi bir barış antlaşması hiç imzalanmadı.
  • opinion leader
  • kanaat önderi
  • expert OPINION ; party, political LEADER
  • An opinion leader is an individual whose ideas and behavior serve as a model to other people.
  • Bir kanaat önderi, fikirleri ve davranışları diğer insanlara örnek teşkil eden bir kişidir.
  • fundamental principle
  • temel prensip
  • FUNDAMENTAL aspect, assumption, change, component, difference, problem, question ; general, guiding, key, organising, underlying, basic, established, ethical PRINCIPLE
  • The green economy should not distort the fundamental principles of sustainable development.
  • Yeşil ekonomi, sürdürebilir kalkınmanın temel prensiplerini bozmamalıdır.
  • suicide attempt
  • intihar girişimi
  • deliberate ATTEMPT
  • A suicide attempt is a clear indication that something is gravely wrong in a person's life.
  • Bir intihar girişimi, kişinin yaşamında bir şeylerin ciddi bir biçimde yanlış olduğunun açık bir göstergesidir.
 • cemil dogu 30.01.2017, 02:48

  Merhabalar, Sitenize yeni üye oldum ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sizden bir ricam olacak geçmişte göndermiş olduğunuz kelime listelerini benim email adresimede göndermeniz mümkün müdür? Teşekkürler Cemil

 • A Tekmil 15.01.2017, 01:08

  Sayın Hocam, Sözlüğünüzden YDS hazırlık sürecinde oldukça fazla istifade ediyorum. Allah razı olsun. Sözlükteki kalıplaşmış ifadeler bölümünde olduğu gibi, kelimelerin örneklendiği cümlelerin çevirisini de eklerseniz YDS'ye hazırlananlara çok büyük bir katkı vermiş olursunuz. Mobil uygulamanın da çok iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca farklı kelimelr aradığımızda da kelime olarak varolmasa da, sözlükteki cümleler içinde geçiyorsa onları da görebilsek süper olacak. Kolaylıklar dilerim

 • Kerem 31.12.2016, 05:07

  Hocam tekrar s.a ''sözlükte ara'' arama çubuğu kısmına yazarken daha koyu puntolu harflerle kelimeyi girebilirsek daha iyi olur kanaatindeyim, ayrıca yazarken satıra kelimeyi arama motorunun kelime tahmini yapması da kullanım pratikliği açısından daha iyi olacağı düşüncesindeyim iyi çalışmalar

 • Kerem 15.10.2016, 17:08

  hocam s.a siteniz yds sözlük açısından ilk ve tek ama bir noktada sözlüğün geliştirilmesini istiyoruz, sözcüğün örneklendirildiği cümlelerin türkçe karşılıklarını da koyarsanız çok güzel olcak kolay gelsin

 • Aylin Kısa 30.09.2016, 17:22

  Hocam, Gerçekten böyle bir hizmeti sunduğunuz için size minnettarım. Hakkımızda bolumunu okuduktan sonra nasıl çalışacağıma dair bakış açık değişmişti. Son sınavdan 67.50 almama bu sözlüğü düzenli olarak kullanmamın çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Sizin vesilenizle artık Bu SINAV DERDİNDEN KURTULTUM. Size dua ediyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim.

 • Cem Güney 29.09.2016, 08:15

  Ahmet hocam, bu çok değerli çalışmanız, YDS'de gereken puanı alma konusunda sorun yaşayan birçok öğrenciye güzel bir rehber olacaktır eminim. Bazen sırf daha önce rastlamadığım bir kelime var mıdır acaba diye düşünerek siteyi ziyaret ediyorum. Zaman olarak kısıtlı olmasanız eksik olan bazı noktalara daha hızlı cevap verebilirdiniz tabi ancak mevcut haliyle bile büyük yardımı dokunuyor. :) Lexwall daha çok ilgiyi hak ediyor ve buna da kısa süre içinde kavuşacağını düşünüyorum. Saygı ve selamlarımla.

 • Oğuzhan Timur 24.08.2016, 13:02

  Hocam merhaba, Hepsi olmasa da şu ana kadar Türkçe çevirisini yapmış olduğunuz cümlelerin eklenmesini gerçekleştirirseniz, bizlere çok faydası olacaktır diye düşünüyorum. İyi Çalışmalar... Oğuzhan Timur

 • Mert Yılmaz 21.08.2016, 16:17

  Böyle bir hizmet için teşekkür ederim. Çok farklı bağlamlarda YDS kelimelerini görmek çok güzel. Umarım en kısa zamanda cümlelerin Türkçe çevirileri de olur. Ayrıca mobil aplikasyon yaparsanız çok iyi olur.

 • Anil Dedeoglu 13.08.2016, 19:36

  Merhaba, Android Market icin uygulama dusunuyor musunuz ? Tesekkurler

 • ömer gürbüz 03.08.2016, 20:49

  merhabalar hocam sözlüğe aşağıdaki kelime öbekleri gibi yapıları da eklerseniz çok güzel olur diye düşünüyorum. never done either = her ikisini de hiç yapmadım.. eye-witness = görgü tanığı... fashionable shopping district = seçkin ve gözde alışveriş semti... unlike what he expected = beklediğinin tersine... dry cleaning = kuru temizleme... power bill = elektrik faturası.. robbery suspect = soygun zanlısı... a suicide attempt = bir intihar girişimi... heroic behaviour = cesur/kahramanca davranış...

LEXWALL

YDS SÖZLÜK - BAĞLAMSAL YDS SÖZLÜĞÜ 

BAĞLAM İÇİNDE YDS KELİMELERİ

Türkiye'de daha önce KPDS ve ÜDS adı altında yapılan İngilizce sınavı şu an YDS olarak bilinmektedir. YDS 'de başarı daha çok okuduğunu anlama ve kelime bilgisindeki yeterliliğe bağlıdır. Bu noktada lexwall bağlamsal YDS sözlüğü, 1992'den beri çeşitli adlar altında yapılan sınav sorularını mercek altına almış ve  kelime sıklık analizi yaparak YDS en çok çıkan kelimeleri belirlemiştir. Buna ek olarak YDS'de çıkması muhtemel kelimeler de bu analize eklenmiştir. Söz konusu YDS kelimelerine yönelik "YDS sınavı tadında"  zengin ve çok çeşitli alanlardan alınan örnek cümlelerle bir veritabanı oluşturulmuştur. Kelimelere yönelik örnek cümleler sınavlar, dergiler, kitaplar ve İnternet'ten özenle seçilerek sınava girenlerin bu kelimeleri oldukça zengin ve çok çeşitli bağlamlarda görmesi amaçlanmıştır. YDS sözlüğü için örnek cümle toplama çalışmaları 2000 Eylül’ünde başlamış olup; YDS kelimelerine yönelik örnek cümle veri tabanını zenginleştirme çalışmaları hala devam etmektedir. Daha ayrıntılı bilgi ve "YDS'ye nasıl çalışalım"  sorusunun cevabı için  "Hakkımızda" bölümü irdelemenizi tavsiye ederiz. Sözlüğün YDS sınavına girenlere yararlı olması en büyük gayemizdir. Lexwall Bağlamsal YDS sözlüğünün, düzenli kullanılırsa YDS puanınıza katkı yapacağından eminiz. Hepinize YDS sınavında başarılar dilerim.

Ahmet Başal

E-bülten Üyeliği

 

*Aylık kelime çalışmaları ve YDS tüyoları, YDS'ye özel soru ve kelime listelerini içeren bültenlerden haberdar olun.

**E-bülten aboneliğinizi iptal etmek için tıklayınız.